ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / About

Σκοπός του “Ελληνο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου” είναι η προώθηση των
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ινδίας και της Ελλάδας. Είναι μια πλήρως
αυτόνομη, μη κερδοσκοπική οργάνωση, που λειτουργεί για την συνεχή βελτίωση των
Ελληνο-Ινδικών σχέσεων βάσει των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων και βεβαίως για
την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών στο πλαίσιο των διμερών
σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στοχεύει
● Στην προώθηση και την ανάπτυξη των Ελληνο-Ινδικών σχέσεων στον οικονομικό και
επιχειρηματικό τομέα
● Στην ενίσχυση της διακίνησης του εμπορίου και της ανάπτυξης μεταξύ των δύο
χωρών.
● Στην στήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν
συνεργασίες με εταιρείες της Ινδίας.
● Στην αμφίδρομη παρουσίαση & προσέγγιση των Ελληνικών και Ινδικών
επιχειρηματικών κοινοτήτων και τομέων.
● Στην οργάνωση ενός μόνιμου φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού
επιχειρηματικού και εμπορικού ενδιαφέροντος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο διοργανώνει
● Συνέδρια με Έλληνες και Ινδούς πολιτικούς & επιχειρηματικούς ηγέτες
● Ενημερωτικά Σεμινάρια
● Εκδηλώσεις δικτύωσης όπως: γεύματα εργασίας, συναντήσεις και δεξιώσεις ειδικά
στοχευμένες για networking Ελληνικών & Ινδικών επιχειρήσεων, καθώς και
φιλοξενούμενων ειδημόνων του χώρου.
● Επιχειρηματικές αποστολές από και πρός την Ινδία.
Λειτουργεί ως εκπρόσωπος αντίστοιχων Ινδικών Φορέων και σύμβουλος
κυβερνήσεων και οργανισμών, προκειμένου να επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα στα
θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις Ελληνο-Ινδικές οικονομικές σχέσεις. Λειτουργεί
σαν σημείο επαφής και διασύνδεσης μεταξύ των κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα για
την προώθηση και επίλυση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος.

About HIBC

The purpose of the “Hellenic-Indian Business Council” is to promote business relations between India and Greece. It is a fully autonomous, non-profit organization that will work for the continuous improvement of Greek-Indian relations on the basis of economic and trade developments and of course promote the professional interests of Members within the framework of bilateral relations between Greece and India.

OBJECTIVES The Hellenic-Indian Business Council aims at:

● Promoting and developing Greek-Indian relations in the economic and business sphere ● Strengthening trade and development between the two countries. ● Support of Greek entrepreneurs wishing to establish partnerships with Indian companies ● Two-way presentation & approach of Greek and Indian business communities and sectors ● The organization of a permanent forum for the exchange of views on issues of common business and commercial interest.

SERVICES
The Hellenic-Indian Business Council organize

● Conferences with Greek and Indian political & business leaders ● Informative Seminars ● Networking events such as: business meals, meetings and receptions specifically targeted to networking Greek & Indian businesses, as well as hosted experts in the field. ● Business missions to and from India. It is acting as a representative of Indian counterparts and a consultant of governments and organizations to achieve meaningful results on policy issues that affect Greek-Indian economic relations. It is acting as a point of contact and interconnection between governments and the private sector to promote and resolve issues of special interest.